Hg 856 din 2002 actualizata pdf

din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, aprobată cu modificări prin Legea nr. 275/2008, cu modificările şi nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare." 9. După articolul 27 se introduce un nou articol, articolul 27^1, cu următorul cuprins:

Legislatie Regulamentul de aplicare a Codului Rutier - actualizat 2017 HOTARARE nr.1.391 din 4 octombrie 2006 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice - publicata in Monitorul Oficial, Partea I, nr. 876, din 26 octombrie 2006, cu modificarile si completarile ulterioare pana la data de 31 ianuarie 2017

HG-856-2008.pdf 135.2 KB 2015-Feb-26 Hotarare nr. 856 din 13 august 2008 privind gestionarea deşeurilor din industriile extractive HG-1061-2008.pdf 87.5 KB 2015-Feb-26 Hotarare nr. 1061 din 10 septembrie 2008 privind transportul deşeurilor periculoase şi nepericuloase pe teritoriul României HG-1236-2012.pdf 38.2 KB

HOTĂRÂRE Nr. 856 din 16 august 2002 HOTĂRÂRE Nr. 856 din 16 august 2002 privind evidenŃa gestiunii deşeurilor şi pentru aprobarea listei cuprinzând deşeurile, inclusiv deşeurile periculoase EMITENT: GUVERNUL ROMÂNIEI PUBLICATĂ ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 659 din 5 septembrie 2002 În temeiul prevederilor art. 107 din ConstituŃia României şi ale art. 18^1 alin. Legislatie de mediu si legislatie deseuri HG 856/2002 intrată în vigoare din 2007, cu o formă consolidată în 12 august 2016, statuează ca obligatorie ținerea evidenței gestiunii deșeurilor de către agenții economici, pentru fiecare deșeu în parte; nerespectarea acestor prevederi este amendată de la 3.000 până la 7.500 lei. LEGE nr. 211 din 15 noiembrie 2011 privind regimul ... Apr 19, 2017 · 1.774/2002, cu modificările ulterioare; d)deşeurile rezultate în urma activităţilor de prospectare, extracţie, tratare şi stocare a resurselor minerale, precum şi a exploatării carierelor, care intră sub incidenţa Hotărârii Guvernului nr. 856/2008 privind gestionarea deşeurilor din industriile extractive. Monitorul Oficial 856 din 18 Decembrie 2012

hg 856 2002 evidenta gestiunii deseurilor - LegeAZ.net GUVERNUL ROMÂNIEI. HOTĂRÂRE HG 856 2002 actualizata privind evidenţa gestiunii deşeurilor şi pentru aprobarea listei cuprinzând deşeurile, inclusiv deşeurile periculoase publicata in Monitorul Oficial nr. 659 din 5.9.2002 Actualizata prin Hotărâre nr. 210/2007 - pentru modificarea şi completarea unor acte normative care transpun acquis-ul comunitar în domeniul protecţiei mediului Guvernul României Hotărârea nr. 856/2002 privind evidența gestiunii deșeurilor și pentru aprobarea listei cuprinzând deșeurile, inclusiv deșeurile periculoase În vigoare de la 05 septembrie 2002 Consolidarea din data de 06 martie 2018 are la bază publicarea din Monitorul Oficial, Partea I nr. 659 din 05 septembrie 2002 HOTĂRÂRE Nr. 856 din 16 august 2002 HOTĂRÂRE Nr. 856 din 16 august 2002 privind evidenŃa gestiunii deşeurilor şi pentru aprobarea listei cuprinzând deşeurile, inclusiv deşeurile periculoase EMITENT: GUVERNUL ROMÂNIEI PUBLICATĂ ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 659 din 5 septembrie 2002 În temeiul prevederilor art. 107 din ConstituŃia României şi ale art. 18^1 alin. Legislatie de mediu si legislatie deseuri

HG nr. 127/2002- privind aprobarea Normelor pentru aplicarea prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 105/1999 H.G. nr. 802 din 2011 pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul implementării 273/2006 – privind finanţele publice locale, actualizată 856/2002 privind clasificarea deșeurilor. 9 Dec 2016 672/2002, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 856 din 5 decembrie 2011. Acte modificatoare naţională şi de pregătire profesională continuă a auditorilor interni din sectorul public şi a persoanelor fizice;. 9 Nov 2015 ART. 1. Se aprobă Nomenclatorul serviciilor sociale prevăzut în anexa nr. 1, care face parte din prezenta hotărâre, precum şi regulamentele-cadru de organizare şi funcţionare a serviciilor sociale, prevăzute în anexele nr. Articolul 856. Efectele subrogației (1) Subrogația transmite terțului plătitor toate drepturile și acțiunile creditorului, precum și accesoriile acestora, în forma în care ele se aflau la data subrogației. (2) Subrogația își produce efectele din   27 Apr 2015 702 din 12.10.2012. LEGEA nr. 656/2002 pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării terorismului – ACTUALIZATĂ 2014. CAPITOLUL I. 29 Dec 2019 organe, secreţii animale, toxine, extracte, produse derivate din sânge; 6. medicament homeopat - orice medicament obţinut din substanţe numite 11. medicament derivat din sânge uman sau plasmă umană - medicament pe bază de 856. Ministerul Sănătăţii trebuie să ia măsurile necesare pentru promovarea autosuficienţei sângelui uman sau a plasmei umane în România; în acest scop 336/2002, cu modificările şi completările ulterioare, cu excepţia art.

Index al ./legislatie/Prevenire-reglementari in domeniul ...

HG nr. 1132/2008, hotarare privind regimul bateriilor si ... HG nr. 1132/2008, hotarare privind regimul bateriilor si acumulatorilor si al deseurilor de baterii si acumulatori [Materialul de fata a fost preluat din Indaco Legenet legenet.indaco.ro] Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 667 din 25/09/2008 In temeiul art. 108 din Constitutia Romaniei, republicata, Hotărârea 580/2000 | Legislatie gratuita Hotărârea 580/2000 ( HOTARARE Nr. 580 din 6 iulie 2000 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 99/2000 privind masurile ce pot fi aplicate in perioadele cu temperaturi extreme pentru protectia persoanelor incadrate in munca ) Hotărârea nr. 120/2010 hotararenr. 120 din 2010-06-30 privind aprobarea normelor de salubrizare si igienizare ale municipiului bucuresti la data intrarii in vigoare a prezentei hotarari se abroga hcgmb nr. 133/2004, 147/2005 si 243/2005 se modifica si completeaza prin hcgmb nr. 181/2017 LEGE nr. 101 din 25 aprilie 2006 a serviciului de ...


HOTĂRÂRE nr. 585 din 13 iunie 2002 pentru aprobarea ...

nr. 856 din 16 august 2002 privind eviden a gestiunii deşeurilor şi pentru aprobarea listei cuprinzând deşeurile, inclusiv deşeurile periculoase. În temeiul prevederilor art. 107 din Constitu ia României şi ale art. 181 alin. (1) din Ordonan a de 

2. ORDIN nr. 1.951 din 13 decembrie 2012 pentru modificarea si completarea anexei nr. 1 la Ordinul presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 1.294/2007 privind impozitele, contributiile si alte sume reprezentand creante fiscale, care se platesc de contribuabili intr-un cont unic EMITENT: AGENTIA NATIONALA DE ADMINISTRARE FISCALA PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 856 din 18

Leave a Reply